ការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេស

ប៊ែល​ធី​ សំ​ណង់​​ មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ និង​បាន​ប្រែ​ក្លាយ​ពី​អា​ជីវ​កម្ម​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​ ទៅ​ជា​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ប៊ែល​ធី​ សំ​ណង់ ​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​មាន​បុគ្គ​លិក​បម្រើការ​សរុប​ជាង​ ៣00​នាក់​ ដោយទ​ទួល​បាន​លិ​ខិត​អនុ​ញ្ញាតពី​​ក្រ​សួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ នគ​រូប​នីយ​កម្ម​ និង​សំ​ណង់​ លេខ​៥៨៤​ន​ស​គ​ប​/​០៩​ស​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០០៩​