គណៈ​គ្រប់​គ្រង​ បុគ្គ​លិក ​សា​ស្រ្តា​ចារ្យ​ លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ និង​និ​ស្សិត ​នៃ​ប៊ែល​ធី ​គ្រុប ​សរុប​ចំ​នួន​ ២៥៥​ នាក់

គណៈ​គ្រប់​គ្រង​ បុគ្គ​លិក ​សា​ស្រ្តា​ចារ្យ​

លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ និង​និ​ស្សិត ​នៃ​ប៊ែល​ធី ​គ្រុប ​

បាន​បរិ​ច្ចាគ​ឈាម​ជូន​មជ្ឍ​មណ្ឌល​ជាតិ​ផ្តល់​ឈាម

គណៈ​គ្រប់​គ្រង​ បុគ្គ​លិក ​សា​ស្រ្តា​ចារ្យ​ លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ និង​និ​ស្សិត ​នៃ​ប៊ែល​ធី ​គ្រុប ​សរុប​ចំ​នួន​ ២៥៥​ នាក់​បាន​បរិ​ច្ចាគ​ឈាម​ជូន​មជ្ឍ​មណ្ឌល​ជាតិ​ផ្តល់​ឈាម ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​មិ​ថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៥​ នៅ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​។
_______________________________________________________________________