លោក​ លី​ ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១​ រួម​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ សាស្រ្តា​ចារ្យ​ និង​និ​ស្សិត​ នៃ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​ផ្តល់​អំ​ណោយ

លោក លី ណាវុឌ្ឍ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី១

ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់ ​ឯក​ឧត្តម ​លី ​ឆេង

អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​

នា​ថ្ងៃ​ទី​៤​ ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ​២០១៥​ លោក​ លី​ ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១​ រួម​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ សាស្រ្តា​ចារ្យ​ និង​និ​ស្សិត​ នៃ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ​ ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ឯក​ឧត្តម​ លី​ ឆេង​ អគ្គ​នា​យក ​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ បាន​ចុះ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​ផ្តល់​អំ​ណោយ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ជួប​ការ​លំ​បាក​ចំ​នួន​ ២១​គ្រួ​សារ​ នៅ​ខណ្ឌ​ដង្កោ​ រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ ​នៅ​ថ្ងៃ​។
_______________________________________________________________________