លោក​ លី​ ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់​ឯក​ឧត្តម ​លី ​ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ រួម​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ

លោក លី ណាវុឌ្ឍ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី១

ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់ ​ឯក​ឧត្តម ​លី ​ឆេង

អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​

នា​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ជា​ទិ​វា​នៃ​ក្តី​ស្រ​លាញ់ ​លោក​ លី​ ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រងទី១​ ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់ ​ឯក​ឧត្តម ​លី ​ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ រួម​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ​សាស្រ្តា​ចារ្យ​ និង​និ​ស្សិត​ នៃ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ ចុះ​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ និង​ចែក​ជូន​សម្ភារៈ​សិក្សា​ដល់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ស្ពាន​ថ្ម​ ខណ្ឌ​ដង្កោ​ រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​។
_______________________________________________________________________