សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ ប៊ែលធី

“ការអប់រំត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសីលធម៌ និងគុណធម៌”​
អរគុណចំពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាលសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលបានបរិច្ចាកក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ។
” Education has to be in conjunction with morality and virtue”
Thanks for contribution of teachers, guardians and students in the charity program which will be held on April 9, 2017